Uchazeč

Informace o přijímacím řízení v roce 2022

Bakalářské studium (Bc.)
Doktorské studium (Ph.D.)


Kompletními informace o přijímacím řízení (internetové stránky PF JU)

Bc. Psychologie
prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky


Kontakt na katedru
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9, 37001 České Budějovice

Garant přijímacího řízení
Mgr. Jan Hynek, hynekj00@pf.jcu.cz, tel.: +420387773202

Charakteristika studijního programu
Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní program respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Profil absolventa
Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských studijních programech.


Podmínky k přijetí:
• Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
• Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
• Aktivní znalost anglického jazyka (není předmětem přijímací zkoušky).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze dvou částí a není spojena s osobní přítomností studenta na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Obě části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž celkově je v nich možné dosáhnout 50–200 bodů. V první části je možné získat až 100 bodů, přičemž pro splnění podmínek první části je nutné získat min. 50 bodů, což kopíruje informaci o dosaženém percentilu uchazeče v testu Obecných studijních předpokladů (OSP/VŠP). Do druhé části automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosáhli percentilu 50 a vyššího. Minimální zisk 50 bodů (tj. umístění uchazeče na min. 50. percentilu) je nezbytným a závazným kritériem pro splnění požadavků první části přijímacího řízení. Ve druhé části je možné získat 0–100 bodů. Bodování této části vychází z hodnocení výkonu uchazeče členy odborné komise (ve všech sledovaných kritériích uvedených níže). Výsledek obou částí přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů.

1. část – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro studijní program Psychologie je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. Uznány budou termíny NSZ od prosince 2020 do května 2022. Přihlášku a podrobné informace o NSZ včetně ukázky testu naleznete na adrese www.scio.cz/nsz.

Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě. Jak bylo zmíněno, do druhého kola automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosahují percentilu 50 a vyššího.

2. část – Posouzení materiálů dodaných uchazečem (MDU)

Druhá část přijímacích zkoušek proběhne formou komisionálního posouzení materiálů dodaných uchazečem (MDU). V tomto směru bude uchazeč poučen o zpracování osobních údajů a materiálů Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro potřeby přijímacího řízení a bude požádán o souhlas s tímto zpracováním.

Po uchazeči je požadováno samostatné zpracování dvou souborů, definovaných podle daných kritérií (viz níže), a jejich odeslání prostřednictvím webového rozhraní. Třetím odeslaným souborem je kopie vyplněného a podepsaného „Souhlasu se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (viz níže).

Všechny soubory budou odeslány současně, ve stejný čas, nejpozději do soboty 11. června 2022, 23:55 hod. středoevropského času, a to pouze prostřednictvím jedinečného internetového odkazu, který bude každému uchazeči zaslán na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce, společně s instrukcemi, jak soubory pojmenovat a odeslat. Tento odkaz uchazeče nasměruje na zabezpečené úložiště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kam bude možné přenést oba soubory. Doplňujeme, že uvedený mezní čas (11. 6. 2022, 23:55 hod.) je časem úspěšného přenosu souborů na univerzitní úložiště, nikoliv časem zahájení nahrávání souborů. Doporučujeme proto zahájit přenos v dostatečném předstihu (nejlépe jednodenním), aby byla minimalizována rizika spojená s datovým přenosem.

Odesláním souborů uchazeč prohlašuje, že je autorem obou materiálů a že je za jejich věcný obsah zodpovědný pouze on a nikdo jiný (nevztahuje se na pomoc dalších osob při pořízení či technické úpravě souborů). Odeslání souborů je považováno za odevzdání MDU ze strany uchazeče, tedy za závěrečný a definitivní krok. Po zobrazení potvrzení o přijetí souborů (po skončení odesílání souborů se tato informace zobrazí na stránce) již není možné soubory měnit, mazat či aktualizovat. Pokud bude uchazečem doručeno více souborů, bude ponechána pouze první vložená dvojice souborů (první vložený písemný podklad a první vložená videonahrávka) a všechny další soubory budou smazány.

Soubory, které uchazeč výše uvedeným způsobem dodává, jsou:

 1. Písemný podklad, zpracovaný dle pokynů uvedených níže, ve formátu PDF (případně DOCX, DOC) v rozsahu maximálně 4 normostran A4, tj. 7200 znaků včetně mezer, o maximální velikosti souboru 5 MB.
 2. Videonahrávku, zpracovanou dle pokynů uvedených níže, s obrazem a zvukem ve formátu MP4 (případně 3G2, 3GP, M4V, MOV), v rozlišení minimálně 0,3 MPx (tj. 640×480 pixelů) s vodorovnou orientací – tzv. naležato. Maximální povolená délka celého videa je 5 minut a maximální velikost souboru je 500 MB.
 3. Kopii (naskenovaný dokument či fotografii v čitelné podobě) vyplněného a podepsaného „Souhlasu se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (viz níže) ve formátu PDF (případně JPG, PNG, TIF, BMP) o maximální velikosti souboru 5 MB. Šablona souhlasu je k dispozici níže, případně v PDF Opatření děkanky č. 9/2021 (https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2021/od21-09.pdf) na straně 18 a 19.

Nedodržení tohoto zadání bude považováno za nesplnění požadavků druhé části přijímací zkoušky a uchazeč bude hodnocen 0 body.


1. Písemný podklad

Na první straně dokumentu uchazeč uvede své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště a všechny střední nebo vysoké školy, které studuje či studoval(a). Dále napíše text, který se věnuje dvěma otázkám (1.1 a 1.2). Tato první část dokumentu může mít maximální rozsah dvou normostran (3600 znaků vč. mezer).

 • 1.1: Odpovězte prosím stručně na otázku, proč chcete studovat právě psychologii. Zároveň prosím uveďte, jakou máte osobní zkušenost s prací v rámci tzv. pomáhajících profesí (např. doučovali jste někoho, vedli jste letní tábory, pracovali jste jako dobrovolník a podobně).
 • 1.2: Vyberte dvě Vámi přečtené publikace zaměřené na psychologickou tematiku, které považujete za kvalitní. Zdůvodněte, proč je Vy osobně za kvalitní považujete.

V druhé části dokumentu uchazeč uvede svou odpověď na otázku 1.3, opět v rozsahu max. dvou normostran (3600 znaků vč. mezer).

 • 1.3: Vyberte dva poznatky z různých psychologických disciplín, které Vám připadají důležité, stručně je vysvětlete, kriticky zhodnoťte a zdůvodněte, v čem vidíte jejich význam. Mají něco společného, případně v čem se odlišují?

2. Videonahrávka

Nahrávka může být pořízena na jakékoliv záznamové zařízení (mobilní telefon, notebook, kamera apod.), které zaznamenává obraz i zvuk. Zobrazitelnost souboru a odpovídající obrazové a zvukové parametry videa si prosím vyzkoušejte přehráním na několika různých zařízeních. Základní technické požadavky na nahrávku jsou uvedeny výše. Další obrazová či zvuková specifika nahrávky (např. volba prostředí, technické vybavení, obrazová a zvuková kvalita nahrávky apod.) nebudou součástí hodnocení. Je však třeba zřetelně rozumět obsahu Vaší promluvy, který je pro posouzení podkladu klíčový.

Videonahrávka Vaší promluvy by měla mít tuto strukturu:

 • 2.1: Ukažte prosím do záznamu občanský průkaz tak, aby byly na nahrávce čitelné údaje na jeho první straně (jméno, příjmení, datum narození a místo narození). Uveďte prosím současně Vaše jméno a příjmení, datum narození a všechny střední nebo vysoké školy, které studujete nebo jste studoval (a). Upozorňujeme, že tato identifikační část na začátku videa je nezbytnou podmínkou pro akceptaci nahrávky (bez identifikace uchazeče není možné nahrávku posuzovat; bližší informace o bezpečnosti a zpracování uvedených informací jsou popsány v „Souhlasu se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“). Následně odpovězte stručně na otázku, proč chcete studovat právě psychologii a uveďte, jakou máte osobní zkušenost s prací v rámci tzv. pomáhajících profesí (tuto skutečnost můžete v nahrávce doložit).
 • 2.2: Vyberte dvě Vámi přečtené publikace zaměřené na psychologickou tematiku, které považujete za kvalitní. Zdůvodněte, proč je za kvalitní považujete (viz podobný bod 1.2).
 • 2.3: Vyberte dva poznatky z různých psychologických disciplín, které Vám připadají důležité, stručně je vysvětlete, kriticky zhodnoťte a zdůvodněte, v čem vidíte jejich význam. Mají něco společného, v čem se odlišují? (viz podobný bod 1.3). Videonahrávka (zadání 2) a písemný podklad (zadání 1) se mohou/nemusí obsahově překrývat – v tomto směru záleží na úvaze a preferenci uchazeče.

Odborná komise přijímacího řízení v MDU posuzuje především motivaci a zkušenosti uchazeče, osobnostní předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie PF JU, viz níže), schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a další podstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie.

V případě přijetí uchazeče je nezbytné počítat s tím, že součástí studia je také povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které proběhne před zahájením semestru, v září.
Podrobné informace budou přijatým uchazečům v předstihu zaslány.


Souhlas se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Já, níže podepsaný/podepsaná,

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………………………………………

Místo narození: …………………………………………………………………………………

Kontaktní e-mail: …………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………

tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), shromažďovala, uchovávala i jinak zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje.

 1. Účel zpracování
  Mám zájem o zpracování osobních údajů za účelem konání přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  Mé osobní údaje budou zpracované v rozsahu základních identifikátorů (jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, informace o probíhajícím nebo dokončeném studiu), mého životopisu, prezentačního materiálu, jehož jsem autorem/autorkou, obrazového a zvukového materiálu zachycujícího moji osobu, zahrnujícího verbální a nonverbální komunikaci. Tento materiál zprostředkuji v předem zadaném formátu, v podobě elektronické či fyzické, prostřednictvím webové aplikace, do které budou osobní údaje nahrány, nebo osobně při přijímacím pohovoru.
 3. Správci, zpracovatelé, předání osobních údajů a jejich zpřístupnění
  Osobní údaje jsou zpracovávány pověřeným zaměstnancem organizujícím přijímací řízení a zpřístupněné dalším určeným osobám, které jsou součástí přijímací komise jmenované garantem přijímacího řízení na PF JU.
  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením uděluji
  Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu nezbytně nutnou, s ohledem na harmonogram a administraci přijímacího řízení.
 4. Způsob zpracování
  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je na základě tohoto souhlasu oprávněna zpracovávat osobní údaje, tedy osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací (např. na servery), zpřístupňovat, ale vždy pouze osobám dle bodu 3., upravovat nebo pozměňovat (např. v případě, že se změní), vyhledávat, používat, předávat, ale opět pouze osobám dle bodu 3., uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat či likvidovat. Mé osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím neautomatizovaných prostředků zpracování, kdy se uplatní přiměřená technická, organizační a personálně bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování.
 5. Informace o právech osoby ve vztahu k osobním údajům
  Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl(a) Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poučen(a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním a účast na přijímacím řízení můžu kdykoliv odvolat a že jsem byl(a) zároveň informován(a) o svých právech, zejména o právu:
  a) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
  f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
  g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena (bližší informace na www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím studijního oddělení PF JU, e-mailem nebo telefonicky (viz https://www.pf.jcu.cz/education/department/studijni_oddeleni).

Tímto potvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a že souhlasím s jejich využitím ke stanovenému účelu.

V ………………………………………………………, dne ……………………………………

………………………………………………………
Podpis uchazeče / uchazečky


Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium jsou srozuměni s obsahem textu, který vymezuje očekávaný profil uchazeče/studenta tohoto studijního programu, a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj souhlas s tímto textem:

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se, a pokud je to možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se konfliktu zájmů, a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.


Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press.
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Stuchlíková, I. (2010). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.


Pedagogická psychologie
Doktorský studijní program v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice, telefon: 387 773 242,
Garant studijního programu: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., e-mail: stuchl@admin

Charakteristika studijního programu

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.


Přijímací zkouška

Do studijního programu Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, studijních programů/oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi studijních programů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.

Při přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

Uchazeči o studium předkládají:

 • přihlášku ke studiu
 • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ
 • životopis se soupisem odborných aktivit v oblasti psychologie a publikační činností uchazeče
 • návrh výzkumného projektu z oboru Pedagogická psychologie

Téma projektu musí souviset tématy řešenými na pracovišti a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5–10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.

V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že se orientuje v národním i mezinárodním kontextu oboru, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.

Přijatí studenti se stávají členy akademické komunity Katedry psychologie PF JU a podílejí se na její činnosti; prezenční studenti se účastní výukové praxe na Katedře psychologie PF JU v návaznosti na zaměření svého projektu.